Menu

Ogólne Warunki Sprzedaży

  1. Postanowienia ogólne

Używany w Ogólnych Warunkach Sprzedaży termin „Induprogress” lub „Sprzedawca” oznacza spółkę Induprogress sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Trakt Lubelski 404, 04-667 Warszawa. Termin „Kupujący” oznacza osobę fizyczną lub prawną nabywającą Towary na podstawie umowy sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, natomiast termin „Towary” oznacza towary lub usługi które Induprogress będzie dostarczać Kupującemu na podstawie zaakceptowanego zamówienia. W stosunku do realizacji usług, odniesienia do Towarów będą interpretowane jako odniesienia do usług, odniesienia do sprzedaży jako odniesienia do świadczenia, odniesienia do dostawy jako odniesienia do czasu realizacji oraz odniesienia do jakości Towarów jako odniesienia do jakości usług. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część umów sprzedaży towarów i usług zawieranych przez Induprogress.

  1. Zamówienia i Realizacje

Zawarcie umowy następuje na podstawie zamówienia złożonego przez Kupującego, poprzez potwierdzenie jego warunków przez Induprogress. Zamówienie i potwierdzenie przyjęcia zamówienia może być złożone w formie pisemnej, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. Złożenie zamówienia nie wiąże Sprzedawcy, zaś brak jego odpowiedzi nie będzie oznaczał milczącego przyjęcia zamówienia. Fakt przyjęcia zamówienia nie wiąże Sprzedawcy w sytuacji, gdy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu siły wyższej, albo zachowań Kupującego lub osób trzecich (w tym dostawców sprzedawcy), dostarczenie i sprzedaż towarów jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. Oferta jest ważna i może stanowić podstawę do zawarcia umowy pod warunkiem, że Kupujący nie przedstawi, np. jako część zamówienia swoich warunków zakupów, sprzecznych z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sprzedawcy lub szczegółowymi warunkami zawartymi w ofercie w szczególności w zakresie: ceny towarów lub usług, terminów dostaw, terminów i trybów płatności faktur VAT czy warunków dostaw. Przyjęcie zamówienia nie wiąże Sprzedawcy również w sytuacji, gdy łączne zobowiązania Kupującego wobec Sprzedawcy przekroczyły kwotę kredytu kupieckiego ewentualnie przyznanego Kupującemu przez Sprzedawcę, albo gdyby Kupujący opóźniał się z zapłatą na rzecz Sprzedawcy jakichkolwiek należności. W przypadku braku akceptacji przez Kupującego Ogólnych Warunków Sprzedaży, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego anulowania zamówienia, a w przypadku otrzymania towaru odesłania go Sprzedawcy w terminie 2 dni roboczych. W innym przypadku umowa zostaje uznana za zawartą zgodnie z treścią wskazaną w potwierdzeniu zamówienia. Prawo własności dostarczonych towarów przechodzi na Kupującego dopiero z chwilą dokonania pełnej płatności obejmującej wynagrodzenie należne Sprzedawcy (wierzytelność główna), odsetki i inne koszty wynikające z umowy. Do czasu zaspokojenia wszystkich wierzytelności Kupujący obowiązany jest przechowywać towary w sposób umożliwiający łatwą ich identyfikację oraz zabezpieczyć je od uszkodzenia lub utraty. Kupujący obowiązany jest niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o utracie, uszkodzeniu lub zajęciu towarów przez osoby trzecie. Moment wydania towaru uznany jest za moment sprzedaży i dostarczenia towaru do klienta. Do czasu zaspokojenia wszystkich wierzytelności Sprzedawcy Kupujący nie może towarów objętych zastrzeżeniem prawa własności obciążać jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich. Przed wykorzystaniem Towarów lub włączeniem ich w skład jakiegokolwiek innego produktu Kupujący upewni się czy wszelkie Towary były zgodne ze stosownymi specyfikacjami oraz czy są wolne od wad w materiale oraz w wykonaniu. Kupujący nie może anulować żadnego zamówienia przyjętego przez Sprzedawcę, z wyjątkiem sytuacji, w której upoważniony przedstawiciel Sprzedawcy wyda stosowną pisemną zgodę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo ustalenia warunków zamówienia zgodnie z którymi Kupujący wypłaci Sprzedawcy pełne odszkodowanie z tytułu wszelkich strat (obejmujących utratę zysku), kosztów (w tym wszelkich kosztów robocizny i wykorzystanych materiałów), szkód, opłat i wydatków poniesionych przez Sprzedawcę wskutek anulowania Jeżeli Sprzedawca nie stwierdzi inaczej w formie pisemnej, terminy oraz godziny podane w odniesieniu do realizacji bądź dostawy Towarów lub jakiegokolwiek etapu lub procesu mają charakter jedynie szacunkowy i nie będą stanowić postanowienia ani warunku jakiejkolwiek umowy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Pomimo iż Sprzedawca będzie dokładać wszelkich niezbędnych starań w celu wywiązania się z podanych szacunkowych terminów, jednak nie zobowiązuje się do przestrzegania żadnego z nich i zastrzega sobie prawo do ich korekty w dowolnym czasie.

  1. Ceny i warunki płatności

Ceny wyspecyfikowane na ofercie są cenami netto, bez podatku od towarów i usług (VAT), chyba że na ofercie zaznaczono inaczej. Ceny wyspecyfikowane na ofercie są podane w Euro. Należność przeliczana jest wg kursu sprzedaży walut NBP obowiązującego w dniu wystawienia faktury VAT. Reklamy, cenniki i inne ogłoszenia o towarach i usługach oferowanych przez Induprogress mają charakter wyłącznie informacyjny. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany w każdym czasie katalogu towarów oferowanych Kupującym. Zapłata zostanie dokonana w terminie wskazanym w treści faktury – zgodnie z ustaleniami stron, w wypadku zaś braku takich ustaleń – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wydania Kupującemu towaru. Jeśli Kupujący nie dokona, z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę, odbioru towaru w ustalonym terminie, cena i inne świadczenia muszą być mimo to uiszczone tak, jakby wydanie towaru odbyło się zgodnie z zamówieniem. Za dzień dokonania zapłaty uważać się będzie dzień zaksięgowania danej kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy. W wypadku uchybienia terminowi zapłaty Sprzedawcy służy roszczenie o zapłatę przez Kupującego odsetek zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, że Kupujący nie wywiąże się ze swojego zobowiązania płatniczego, Sprzedawca ma prawo żądać – przed wydaniem towaru i niezależnie od ustalonego wcześniej terminu płatności – uiszczenia całej należności gotówką albo udzielenia określonych gwarancji lub zabezpieczeń płatności. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich rozpatrywanie nie wstrzymuje biegu terminu płatności.

  1. Gwarancja

Z zastrzeżeniem niżej wymienionych warunków, Sprzedawca gwarantuje, że w chwili dostawy Towary będą pozostawały w zgodzie ze stosownymi specyfikacjami (które Sprzedawca przekaże na żądanie) oraz będą wolne od wad w materiale i wykonaniu przez okres zgodny z poniższym od dnia dostawy.

produkty marki Delta Electronics z wyjątkiem zasilaczy przemysłowych – 18 miesięcy
zasilacze przemysłowe marki Delta Electronics – 36 miesięcy
produkty marki GGM – 12 miesięcy
produkty marki Nidec – 12 miesięcy

produkty marki Qlight – 12 miesięcy produkty marki Sesame Motors – 12 miesięcy

Sprzedawca nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek wady Towarów, powstałej na skutek użycia Towarów w sposób wykluczony przekazanymi Kupującemu specyfikacjami lub ustnymi albo pisemnymi wskazówkami udzielonymi przez pracowników Sprzedawcy. Sprzedawca nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek wady będącej skutkiem normalnego zużycia, rozmyślnej szkody (innej niż rozmyślna szkoda wyrządzona przez Sprzedawcę), zaniedbania, niezastosowania się do (ustnych lub pisemnych) wskazówek Sprzedawcy, przechowywania, montażu, konserwacji oraz użytkowania Towarów w niewłaściwych warunkach oraz bez koniecznej staranności, a także powstałej w wyniku dokonania zmiany w Towarach bądź ich naprawy bez zgody Sprzedawcy; Sprzedawca nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności z tytułu powyższej gwarancji (bądź z tytułu jakiegokolwiek innego zapewnienia bądź warunku), jeżeli zapłata za Towary nie nastąpi w terminie określonym w fakturze. W przypadku, gdy jakiekolwiek wiążące roszczenie w stosunku do Towarów, oparte na wadzie w materiale, wykonaniu bądź konstrukcji Towarów, lub nie spełnianiu przez nie stosownych specyfikacji, zostanie zgłoszone do Sprzedawcy zgodnie z niniejszymi warunkami, Sprzedawca będzie mógł dokonać bezpłatnej naprawy lub wymiany Towarów (bądź danej części) bądź, według własnego uznania, zwrócić Kupującemu cenę Towarów (bądź jej proporcjonalną część); jednakże Sprzedawca nie będzie ponosić w stosunku do Kupującego żadnej dodatkowej odpowiedzialności. Warunkiem ważności gwarancji jest nienaruszona plomba gwarancyjna Sprzedawcy umieszczona na urządzeniu. Sprzedawca nie będzie ponosić odpowiedzialności w stosunku do Kupującego, ani nie zostanie uznany za stronę naruszającą Umowę, wskutek jakiegokolwiek opóźnienia w realizacji bądź braku realizacji któregokolwiek ze swoich zobowiązań w stosunku do Towarów, jeżeli takie opóźnienie w realizacji lub jego brak zostały spowodowane przyczynami znajdującymi się poza kontrolą Sprzedawcy. Oprogramowanie dostarczane przez Sprzedawcę jest dostarczane bez gwarancji, a Sprzedawca nie wprowadza i jednoznacznie wyklucza, jakiegokolwiek rodzaju warunki, gwarancje i oświadczenia dotyczące oprogramowania, a zwłaszcza (lecz bez ograniczenia się do niżej wymienionych i interpretowane w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo), jakichkolwiek dorozumianych gwarancji satysfakcjonującej jakości, popytu na sprzedawane Towary, przydatności dla konkretnych zastosowań, tytułu prawnego oraz nie naruszenia praw. Ponadto, Sprzedawca nie gwarantuje oczekiwanego przez Kupującego efektu zastosowania oprogramowania, niezakłóconego korzystania z tego oprogramowania, że oprogramowanie to wolne jest od wirusów i błędów oraz współpracy i kompatybilności oprogramowania z jakimkolwiek innym oprogramowaniem lub sprzętem.

  1. Rozstrzyganie sporów

Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umów zawieranych na warunkach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Do każdej umowy sprzedaży, na mocy której Sprzedawca dokona na rzecz Kupującego sprzedaży jakichkolwiek Towarów, znajdują zastosowanie niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (jeżeli Kupujący w jakiejkolwiek formie i kiedykolwiek został o nich poinformowany lub mógł się z łatwością zapoznać z ich treścią i jeżeli strony nie wyłączyły na piśmie stosowania tych – wszystkich lub niektórych – warunków) jak również – w zakresie nie unormowanych w treści niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży – odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych bezwzględnie obowiązujących aktów prawnych. Niezależnie od treści niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, umowa pomiędzy stronami może ulec odpowiedniej zmianie w wypadku wprowadzenia bezwzględnie obowiązujących aktów prawnych, z których treści wynikać będą dodatkowe obowiązki stron. W szczególności Sprzedawca może powoływać się na wszelkie zmiany przepisów i okoliczności, które to zmiany mogą pociągać za sobą zmianę kosztów działalności lub obciążeń o charakterze publicznoprawnym, a co za tym idzie zmianę warunków złożonej przez Sprzedawcę oferty albo już zawartej pomiędzy stronami lecz jeszcze nie wykonanej umowy.

  1. Inne

O ile strony nie uzgodnią na piśmie inaczej, uważać się będzie, że zobowiązanie Sprzedawcy nie obejmuje żadnych innych świadczeń poza wydaniem Kupującemu towaru stanowiącego przedmiot umowy stron oraz przeniesieniem na Kupującego własności tego towaru po otrzymaniu od Kupującego zapłaty ceny sprzedaży (w szczególności zobowiązanie Sprzedawcy nie obejmuje obsługi technicznej odnośnie wykorzystania towaru). Z zastrzeżeniem sytuacji odmiennie unormowanych w treści niniejszej umowy, następujące okoliczności mogą stanowić, bez konsekwencji dla stron, podstawę do odstąpienia od umowy, jeśli wydarzyły się po zawarciu umowy i w istotny sposób utrudniają jej wykonanie: konflikt pracowniczy i każda inna okoliczność, nad którą strona nie panuje (np. siła wyższa), taka jak w szczególności wojna, mobilizacja albo nieprzewidywalne powołania do służby wojskowej, inne zdarzenia o podobnym zasięgu lub doniosłości, rekwizycje, zajęcia, restrykcje walutowe, powstania i zamieszki, niedostatek środków transportu, ogólny niedobór towarów, kasacja części produkcji albo środków trwałych lub obrotowych, ograniczenia dotyczące środków napędowych oraz wady albo opóźnienia lub uchybienia ze strony przewoźników, producentów lub poddostawców towarów stanowiących przedmiot sprzedaży albo innych osób trzecich. Strona nie ponosi też odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki będące wynikiem zachowań drugiej strony lub osób trzecich, za zachowania których to osób strona ta w świetle prawa nie odpowiada. Jeśli umowa nie może być wykonana w odpowiednim czasie, każda ze stron ma prawo odstąpić od tej umowy w tej części, której wykonanie zostało utrudnione z przyczyn wymienionych powyżej. Sprzedawca posługuje się niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży w formie elektronicznej, a warunki te zostają udostępnione Kupującemu na stronie internetowej www.induprogress.pl w taki sposób by przed zawarciem umowy Kupujący mógł te warunki przechować i odtwarzać w zwykłym toku czynności.

zapisz