Menu

Regulamin korzystania z serwisów internetowych Induprogress Sp. z o.o.

1. Postanowienia Ogólne:

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisów internetowych w domenach Induprogress.pl, Induprogress.com.pl
1.2 Rozpoczęcie korzystania z Usług dostępnych w Serwisie wymaga zapoznania się z treścią Regulaminu. Każdy Użytkownik od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług dostępnych w Serwisie wyraża zgodę na treść i zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu
1.3 Niniejszy regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu a dostęp do jego treści możliwy jest poprzez kliknięcie linku “Regulamin” w stopce Serwisu
1.4 Induprogress zastrzega możliwość czasowej niedostępności Serwisów Internetowych w całości lub w części z przyczyn organizacyjnych lub technicznych związanych z konserwacją i modyfikacją treści.

2. Definicje

  • Induprogress – firma ,właściciel serwisów  zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestr Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000596813 z siedzibą w Warszawie 04-667 przy ul. Trakt Lubelski 404.
  • Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu
  • Użytkownik zalogowany – osoba mająca dostęp do serwisu wymagającego logowania
  • Login – alfanumeryczny, unikalny ciąg znaków przypisany do Użytkownika zalogowanego, niezbędny w procesie dostępu do wybranych funkcjonalności Serwisów
  • Hasło – alfanumeryczny ,unikalny ciąg znaków przypisany do użytkownika który w połączeniu z loginem umożliwia autoryzację w serwisach internetowych Induprogress
  • Administrator – Induprogress
  • Rejestracja – utworzenie konta internetowego użytkownika zalogowanego wspólnego dla wszystkich serwisów internetowych
  • Usługi – usługi świadczone przez Induprogress za pośrednictwem serwisów internetowych
  • Regulamin – niniejszy Regulamin

3. Wymagania techniczne

3.1 Aby korzystać z Serwisu, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie cookies oraz JavaScript.
3.2 Korzystanie przez Państwa z niektórych usług udostępnianych przez Serwis wymaga spełniania przez Państwa następujących warunków technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Induprogress: dostęp do poczty elektronicznej, możliwość wyświetlania zawartości w technologii Flash i Java.
3.3 Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu należy korzystanie z niego bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z Serwisu wymaga udostępnienia podstawowych informacji o komputerze Użytkownika, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której Użytkownik połączył się z Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Użytkownika przeglądarka oraz system operacyjny itp.

4. Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

4.1 Usługa dostępu do informacji technicznych produktowych i handlowych dla użytkowników i użytkowników zalogowanych dotyczących sprzedawanych produktów.
4.2 Usługa wysyłania wiadomości drogą mailową do użytkowników zalogowanych dotyczącą informacji technicznych, produktowych , handlowych oraz informacji o wydarzeniach firmowych firmy induprogress oraz jej dostawców.
4.3 Usługa zapisu na udział w organizowanych przez Induprogress szkoleniach produktowych.

5. Rejestracja użytkownika

5.1 Użytkownik aby skorzystać z niektórych usług musi posiadać status użytkownika zalogowanego. Proces rejestracji wymaga wypełniania przynajmniej jednego z formularzy dostępnych przez serwisy internetowe Induprogress oraz aktywacji konta przez Użytkownika poprzez kliknięcie na link wysłany na adres e-mail wskazany w formularzu
5.2 Informacje o użytkowniku i inne informacje zawarte w formularzu są informacjami do których dostęp ma tylko Użytkownik i Induprogress
5.3 Użytkownik wypełniając formularz akceptuje regulamin i oświadcza że jest właścicielem danego adresu poczty elektronicznej oraz potwierdza prawdziwość danych w nim zawartych.

6. Zawierania umów na usługi świadczone drogą elektroniczną.

6.1 Usługa dostępu do informacji o której mowa w pkt 4.1 i nie wymagających stworzenie konta użytkownika zalogowanego  jest zawierana poprzez korzystanie przez Użytkownika z serwisów internetowych Induprogress.
Dostęp do niektórych treści wymaga wypełnienia jednego z formularzy rejestracyjnych tworzących konto użytkownika zalogowanego. Stworzenie konta użytkownika zalogowanego jednocześnie zawiera umowę na świadczenie usługi wysyłki wiadomości e-mailowych newletter.
6.2 Usługa wysyłania wiadomości drogą mailową do użytkowników zalogowanych ( newsletter ) jest zawierana poprzez rejestrację konta użytkownika zarówno podczas wypełnieniu formularza zapisu na szkolenie, formularza zapisu na newsletter czy wypełnieniu formularza odblokowującego widoczność niektórych treści lub każdej innej usługi tworzącej konto Użytkownika zalogowanego.
6.3 Wypisanie się z usługi newslettera polega na wysłaniu wiadomości rezygnacji z usługi na adres biuro@induprogress.pl lub kliknięciu w link ” zrezygnuj z subskrybcji ” zawarty w każdej wysyłanej wiadomości w ramach usługi. Wypisanie się z usługi wysyłki newslettera oznacza również rezygnację z usług możliwości zapisu na szkolenia jak w pkt 4,3 oraz blokadę dostępu do niektórych treści
6.4 Usługa zapisania na szkolenie zawierana jest przez wypełnienie formularza zapisu . Użytkownik zawierając umowę na usługą zapisu na szkolenia zawiera również umowę na wysyłkę wiadomości newsletter.

7. Reklamacje

7.1 Użytkownik ma prawo w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego funkcjonowania serwisów a także gdyby samo funkcjonowanie było niezgodne z regulaminem do złożenia reklamacji wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej biuro@induprogress.pl. W wiadomości użytkownik powinien opisać niezgodność działania z regulaminem lub nieprawidłowość funkcjonowania oraz określić czas i miejsce wystąpienia

8. Postanowienia końcowe

8.1 Jeżeli do korzystania z Serwisu niezbędne jest podanie danych osobowych, każdy użytkownik Serwisu ma możliwość wglądu, aktualizacji i usunięcia danych dotyczących jego osoby. W przypadku usunięcia danych Użytkownik traci możliwość korzystania z Serwisu w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z udostępnionych przez Serwis usług. Usunięcie danych koniecznych do rejestracji Użytkownika w Serwisie jest równoznaczne z utratą możliwość korzystania z Serwisu
8.2 Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany zasad ochrony danych osobowych i prywatności mogą wynikać z rozwoju technologii internetowej, zmian w ustawach oraz rozbudowy Serwisu (np. udostępnieniu Użytkownikom nowych funkcji).
8.3 We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
8.4 Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.

 

 

zapisz